Javascript Tips-Check một string là uppercase hay là lowercase bằng 1 dòng code

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để viết 2 hàm để check xem một chuỗi là lower case(chữ thường) hay upper-case(chữ hoa) chỉ bằng 1 dòng code.

const isLowerCase = str => str === str.toLowerCase();
const isUpperCase = str => str === str.toUpperCase();
Ví dụ:
isLowerCase('abc'); // true
isLowerCase('Abc'); // false
isUpperCase('ABC'); // true
isUpperCase('aBC'); // false

Link Github