Javascript Tips-Convert CSV file thành JSON

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách convert một file CSV(comma-separated values) thnahf một mảng object 2 chiều với hàng đầu tiên được dùng như các field của object.

Chúng ta sẽ dùng Array.prototype.slice()Array.prototype.indexOf(‘\n’)String.prototype.split(delimiter) để lấy mảng tên column. Tiếp đến, ta sẽ dùng String.prototype.split(‘\n’) để lấy mảng các hàng, sau đó dùng Array.prototype.map()String.prototype.split(delimiter) để chia các giá trị này thành từng dòng. Cuối cùng, chúng ta dùng Array.prototype.reduce() để tạo object cho từng dòng, với key chính là tên của cột trong file csv. Khi gọi hàm CSVToJSON, bạn có thể bỏ qua tham số delimiter để dùng giá trị mặc định là dấu “,”

const CSVToJSON = (data, delimiter = ',') => {
 //get array of column names
 const titles = data.slice(0, data.indexOf('\n')).split(delimiter);
 //get array of rows
 const rows = data.slice(data.indexOf('\n') + 1) .split('\n');
 //return array of json objects
 return rows.map(v => {
   const values = v.split(delimiter);
   return titles.reduce((obj, title, index) => ((obj[title] = values[index]), obj), {});
  });
};
Ví dụ:
CSVToJSON('col1,col2\na,b\nc,d'); 
// [{'col1': 'a', 'col2': 'b'}, {'col1': 'c', 'col2': 'd'}];

CSVToJSON('col1;col2\na;b\nc;d', ';'); 
// [{'col1': 'a', 'col2': 'b'}, {'col1': 'c', 'col2': 'd'}];

Link Github